Visiedocument Christelijke Scholengroep De Waard Vastgesteld d.d. 8 september 2022

Inleiding

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel christelijke scholen met eigentijds onderwijs van hoog niveau in stand te houden. De taak van de organisatie is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. 

De scholen van CSG De Waard zijn ingericht voor het geven van: 

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

1.  Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. De grondslag van ons handelen gaat uit van de Bijbel als woord van God. Belangrijk element hieruit is, vanuit de brede christelijke identiteit, leerlingen en ouders/verzorgers voorleven hoe we met elkaar om willen gaan. De verbinding met onze naaste dichtbij en ver weg neemt hier een centrale plaats in.

We brengen de kinderen een christelijke levenshouding en basale kennis van de Bijbelse verhalen bij en proberen hen vanuit ons geloofsleven iets te laten zien van hoe je hier in het dagelijks leven invulling aan kunt geven. De onderwijsprofessionals in de verschillende scholen begeleiden de leerlingen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is. 

2. Kernwaarden

Binnen CSG De Waard werken we vanuit de volgende kernwaarden:

 • Vertrouwen: We leren dat iedere leerling en medewerker er nooit alleen voor hoeft te staan. We geven vertrouwen aan én hebben vertrouwen in elkaar. Verder leren we leerlingen en medewerkers (te aanvaarden) dat niet alles altijd goed zal gaan in het leven. Met moed en vertrouwen kunnen we alles wat het leven ons te bieden heeft aan. Het geeft niet als we soms dingen fout doen en niet alles (aan) kunnen.
  We mogen leven van genade en we mogen daarbij kracht ontvangen van God.
                                                                                   Je staat er nooit alleen voor
 • Veiligheid: We zorgen er voor dat iedere school een veilige leer- en leefomgeving is, zodat iedere leerling en medewerker optimaal tot zijn recht en tot ontwikkeling kan komen. Iedereen is anders. We accepteren ieder zoals hij is met zijn sterke en zwakke kanten. Collegialiteit, samenwerken, welbevinden, de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden en de bijbehorende grenzen die we stellen, zijn basisvoorwaarden. 
                                                                     Je mag jezelf zijn en respecteert wie de ander is
 • Verantwoordelijkheid: We leren met elkaar verantwoordelijk te zijn en zorg te dragen voor jezelf, de ander en voor de wereld om je heen. Leerlingen krijgen, onder begeleiding van onze onderwijsprofessionals, steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en hun eigen ontwikkeling.            
                                                                   Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces
 • Verbinding: We hebben elkaar nodig. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Met elkaar zoeken we een weg tegen de trend van individualisering in. De gaven die we hebben ontvangen zijn niet alleen voor onszelf maar komen nog beter in het licht als we ze gebruiken voor de ander en voor de samenleving. Zo kunnen we van elkaars gaven en talenten genieten. Dit uit zich in oprechte aandacht voor elkaar. Het is ook zichtbaar in het gebruik maken van elkaars expertise als professionals. 
                                                            Je staat in verbinding met jezelf, de ander en de wereld om je heen
 • Verrijking: We weten dat ontwikkelen een leven lang leren is. We stimuleren persoonlijke groei zodat alle leerlingen leren en kans hebben op succes. We verrijken elkaar om tot ontwikkeling en tot bijzonder goed onderwijs in een vitale organisatie te komen. Daarvoor werken we aan een professionele, lerende organisatie en professionele cultuur binnen alle teams van CSG De Waard.
                                                                                        Je groeit in leren en leven

3. Onderwijskwaliteit

De scholen van CSG De Waard bieden een rijke, stimulerende en verbindende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:  

 • cognitieve  
 • sociaal emotionele 
 • fysieke 
 • creatieve 

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning.
De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Elke school vormt een samenleving in het klein en wil op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. De optimale ontwikkeling van elke leerling is ons doel opdat hij een waardevolle bijdrage kan leveren en een aantrekkelijk toekomstperspectief heeft. 

De onderwijsprofessionals van de scholen werken als team samen aan onderwijsverbetering op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld.  
Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle leerlingen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, zich kunnen verrijken. Alle leerlingen ontvangen de basisondersteuning en waar nodig wordt extra ondersteuning of extra uitdagende ondersteuning geboden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de eigen basisschool of wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van CSG De Waard.

4. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van CSG De Waard bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een verbindende plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor leerlingen en ouders/verzorgers. Alle medewerkers, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Zij dragen bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling en leren leerlingen samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen.


5. Missie 

De scholen van CSG De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. We werken nauw samen met andere maatschappelijke organisaties aan een vitale en duurzame regio. Deze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. 

De vormgeving van onze visie leidt tot de volgende missie: 

Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs

Van ouders/verzorgers, medewerkers en bestuurder wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.