Klachtenprocedure

Als ouders of personeelsleden een klacht hebben, behoren zij dat als eerste aan te kaarten binnen de eigen school. Indien gewenst kunnen ouders en personeelsleden zich wenden tot de vertrouwenspersoon van CSG De Waard.

Met ingang van 1 juni 2022 is Marissa Buijs-Tanis verbonden aan CSG De Waard als externe vertrouwenspersoon. Zij is op doordeweekse dagen bereikbaar op nr. 06-46340845 of per mail: marissa@gomaris.nl. Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon. 
Als de gesprekken op schoolniveau niet naar tevredenheid verlopen, kan de klager de klacht schriftelijk voorleggen aan de bestuurder a.i., de heer J. Winters, CSG De Waard, Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland, tel. 0186-621461.

Klachtenafhandeling op stichtingsniveau:
Alleen schriftelijke en ondertekende klachten worden in behandeling genomen. 
In de klacht behoort te worden opgenomen dat eerst op schoolniveau naar een oplossing is gezocht.
Klachten van ouders worden door de directeur Onderwijs & Kwaliteit behandeld. Klachten van personeelsleden worden door de directeur Bedrijfsvoering behandeld. 
Van alle gesprekken worden schriftelijke verslagen gemaakt, die door de betreffende partijen worden ondertekend.
De klacht wordt behandeld vanuit het principe hoor en wederhoor, d.w.z. dat alle partijen worden gehoord. Hierna wordt op grond van het horen een conclusie geformuleerd. Indien aan de orde zal naast de conclusie ook een advies gegeven worden. De conclusie en het advies worden schriftelijk voorgelegd aan beide partijen en in gezamenlijkheid besproken. Op grond van deze bespreking wordt een eventueel verder traject afgesproken.
Klagers kunnen na ontvangst van de conclusie en het advies in beroep gaan bij de bestuurder. De bestuurder neemt dit beroep binnen vier weken in behandeling, komt tot een uitspraak en brengt partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. Mocht een der partijen zich niet kunnen vinden in de conclusies, het advies en/of het besluit, dan staat de weg open naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 

De gegevens van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl