Over de GMR

Sinds 2014 bestaat de GMR van CSG De Waard uit 8 personen: 4 collega's vormen de personeelsgeleding en 4 ouders de oudergeleding. Dit jaar (2020-2021) maakt een extra ouder als kandidaat-lid deel uit van de GMR. Deze ouder draait gewoon mee met de GMR, maar heeft geen stemrecht. Per schooljaar 2021/2022 is een ouder aftredend en wordt het kandidaat-lid volwaardig lid. De agenda's en vastgestelde notulen van de GMR vergaderingen zijn op de website te vinden. Op deze manier zijn alle ouders en alle leerkrachten op de hoogte van de actuele onderwerpen binnen de GMR. Dat past bij de openheid en transparantie die we nastreven bij CSG De Waard.     
 
 
De GMR bestaat uit de volgende leden: 
Vanuit de ouders: Marjon Dekker (vz), Joost Dijkers, Lisette Schipper en Stefan van der Waal
Vanuit het personeel: Jovanka de Jong (secr.), Marjolein Fokkinga, Esther Hijman en Wilma de Priëlle 
 
(Onderstaande foto dateert uit 2019)