Kangoeroeklas

CSG De Waard kent naast het werk en de mogelijkheden op haar scholen ook een bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; de Kangoeroeklas. De Kangoeroeklas is bedoeld voor leerlingen die een dusdanige aanvullende zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben, waar de eigen school redelijkerwijs onvoldoende aan tegemoet kan komen. In de Kangoeroeklas komen kinderen van verschillende scholen één ochtend per week bij elkaar, waar zij met elkaar onderwijs krijgen wat afgestemd is op hun specifieke behoeften zoals top-down leren, behoefte aan autonomie en deep-level learning. Zij gebruiken hogere orde denkvaardigheden en beschikken over een hoge intelligentie. Door exclusief onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te geven, ontstaat de mogelijkheid om nog meer tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. 

De Kangoeroeklas leidt tot een ontmoeting met gelijkgestemden waardoor de leerlingen erkenning krijgen en zich begrepen voelen. Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen de Kangoeroeleerkracht, de thuisschool (de IB’ers, HB-coördinatoren, groepsleerkracht) en ouders, zodat de leerlingen zich op zowel cognitief- als op sociaal-emotioneel gebied kunnen ontwikkelen naar hun potentieel. 

In de Kangoeroeklas ontwikkelen de leerlingen meer inzicht in hun eigen gedrag, handelen en overtuigingen. De Kangoeroeleerkracht besteedt onder andere aandacht aan executieve functies en een op groei gerichte mindset (Dweck). Onderwerpen als perfectionisme, faalangst, rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling en hoge gevoeligheid, worden besproken. 

De leerlingen leren wat executieve functies zijn, waar zij voor dienen en worden zich bewust van hun eigen (sterke en minder sterke) executieve functies. Daarnaast leren zij het verschil tussen een fixed- en een growth mindset kennen en worden ze zich bewust van hun belemmerende of bevorderende overtuigingen. Ontwikkelpunten en belemmeringen worden samen met de leerling opgespoord. De Kangoeroeleerkracht coacht, traint en ondersteunt de leerlingen bij hun proces om tot ontwikkeling van het volle potentieel te komen. De Kangoeroeleerkracht laat de leerlingen reflecteren en biedt handvatten hoe om te om te gaan met de uitdagingen die zij hebben.

 

Door de leerlingen zelf ontwikkeldoelen op te laten stellen, krijgen ze meer inzicht in zichzelf en worden ze gestimuleerd om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Deze doelen worden samen met leerling, ouders en leerkrachten in een ontwikkelplan opgenomen. 

Tijdens kindgesprekken evalueren leerling en Kangoeroeleerkracht het plan en stellen het zo nodig bij. Aan het einde van een periode volgt een eindevaluatie en worden er zonodig nieuwe doelen gekozen.

 

 

 

 

 

In de Kangoeroeklas krijgen de leerlingen opdrachten die het analytisch-, creatief- en praktisch denkvermogen aanspreken. Enerzijds zijn dit open opdrachten om aan de grote behoefte aan autonomie en het vrije, creatieve denken te voldoen; ze leren hierbij om een opdracht planmatig en volgens planning aan te pakken en aan vooraf opgestelde succescriteria te voldoen. Anderzijds worden ook meer gesloten, meer gestuurde opdrachten aangeboden. Dit om het leren leren en het doorzetten tot ontwikkeling te brengen en eventuele zwakkere executieve functies te trainen.