Strategisch Beleidsplan

Met gepaste trots presenteer ik het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) 2017-2021 van CSG De Waard voor de periode 2017-2021. Vanuit onze doelstelling, het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk primair onderwijs in de Hoeksche Waard, hebben we onze ambities voor de komende jaren geformuleerd.

De wereld om ons heen is volop in beweging en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Juist in die turbulentie is het de kunst de juiste koers voor de hele stichting uit te stippelen. Daarbij spelen we in op de meest recente ontwikkelingen, zodat we onze leerlingen goed voorbereiden en toerusten voor de toekomst. De hoofdlijnen van het beleid zijn per thema vertaald in ambities.In deze tijd van secularisatie wordt de positie van christelijk geïnspireerd onderwijs steeds belangrijker. Nu het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen in de christelijke traditie opgroeien, zien wij het als onze taak de Bijbelse verhalen te vertellen en daarmee betekenis aan het leven te geven.

Met dit SBP vertellen we aan onze medewerkers, leerlingen, ouders, maatschappelijke instellingen en de overheid wat we doen en waar we naar toe willen. De ambities geven de richting aan. Om alle betrokkenen deelgenoot te maken van dit SBP is een handige samenvatting gemaakt, die op een creatieve manier is vormgegeven. Tijdens de presentatie van het SBP is deze aan iedereen uitgereikt.

Dit SBP is tot stand gekomen dankzij de hulp en inzet van veel collega’s, met name de leden van de werkgroep Leren en Innoveren. Ook de leden van de GMR hebben een zeer constructieve bijdrage geleverd. Een bijzonder woord van dank aan Mariska Westdijk, onze directeur Onderwijs & Identiteit, die de eerste conceptversie bijna geheel herschreven heeft. Ik wil allen daar op deze plaats hartelijk voor danken. Met dit SBP zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.

E. Tuk
Voorzitter College van Bestuur Christelijke Scholengroep De Waard