Organisatiestructuur

Holding De Waard

Onder Holding De Waard opereren verschillende stichtingen. Alle onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht bij Christelijke Scholengroep De Waard. Bij deze stichting is een Raad van Toezicht ingesteld en een bestuurder benoemd. Hiermee heeft CSG De Waard een professioneel bestuur gekregen. Daarnaast zijn de stichtingen Vermogensbeheer en Ouderbijdragen opgericht. 

Overzicht bestuursleden Holding De Waard:
Dhr. C.M. Hofland (voorzitter)
Mw. C. Jalving-Vliegenthart (secretaris)
Mw. M.G. Bakker
Dhr. J. Dirks
Dhr. E.M.W. van der Graaff
Dhr. M. Jasperse
Dhr. M.D.N. Kok

Juridische structuur

CSG De Waard maakt deel uit van Holding De Waard. De holdingstructuur maakt het mogelijk voor verschillende activiteiten aparte rechtsvormen op te richten. Zo zijn de belangrijkste financiële geldstromen en bezittingen in de Stichting Vermogensbeheer, het onderwijs in de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard en de ouderbijdragen in de Stichting Ouderbijdragen ondergebracht. Om enige samenhang en consistentie in beleid te creëren zijn de drie juridische entiteiten ondergebracht in Stichting Holding De Waard. Het bestuur van iedere entiteit bestaat gedeeltelijk uit bestuursleden die zitting hebben in Stichting Holding De Waard. Een bestuurslid kan maar in één Stichting zitten. Hierdoor zijn de diverse stichtingen in staat een min of meer autonoom beleid te formuleren. 

Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

De Stichting Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel  protestants-christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de organisatie is de belangen te behartigen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord. De activiteiten bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs. De Scholen van de Stichting zijn ingericht voor het geven van:

• Basisonderwijs
• Speciaal Basisonderwijs
• Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

De Raad van Toezicht van Christelijke Scholengroep De Waard bestaat uit:

Overzicht leden Raad van Toezicht: 
Dhr. M. Jasperse (voorzitter)
Mw. M.G. Bakker
Dhr. J. Dirks
Mw. A.J. Golverdingen-den Hengst
Dhr. C.M. Hofland
Dhr. M.D.N. Kok 
Klik hier voor het profiel voor leden van de Raad van Toezicht.

 

Bestuurder

De heer J. Winters is benoemd als bestuurder.

Stichting Ouderbijdragen

Iedere school heeft een Ouderraad of een Activiteitencommissie met een eigen bankrekening. De verantwoordelijkheid en zeggenschap over deze middelen is ondergebracht bij de Stichting Ouderbijdragen. Het bestuur wordt gevormd door een lid van de Holding, een lid van de GMR en een lid van één van de Ouderraden. Zij worden benoemd door het bestuur van de Holding. Ook hier is de bestuurder a.i. van CSG De Waard benoemd tot statutair directeur om zo de eenheid van beleid te garanderen. 

Het bestuur van Stichting Ouderbijdragen bestaat uit:

Mw. N. Bramer-van den Herik (voorzitter)
Mw. C. Jalving-Vliegenthart (secretaris)
Vacature (penningmeester)

Stichting Vermogensbeheer

De Stichting Vermogensbeheer beheert het private vermogen. Dit vermogen is in 2010 overgedragen van CSG De Waard aan de Stichting Vermogensbeheer. Het bestuur wordt gevormd door drie personen die door het bestuur van De Holding worden benoemd. De bestuurder a.i. van CSG De Waard is benoemd als statutair directeur. Het bestuur is bevoegd uitkeringen te doen aan het christelijk primair onderwijs in de Hoeksche Waard. 

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. E.M.W. van der Graaff (voorzitter)
Mw. J. Kemperman-Kleibergen (secretaris)
Dhr. R. Groen (penningmeester)

Bestuurskantoor CSG De Waard

Op het bestuurskantoor vinden beleidsvoorbereidende en ondersteunende werkzaamheden plaats op de afdelingen onderwijs, financiën, HR, huisvesting en het secretariaat. Zowel de financiële als de personeels- en salarisadministratie worden in eigen beheer gedaan.