2 DECEMBER
U kunt solliciteren tot donderdag 2 december 2021

vacature voor twee ouders in de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04), dat verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard, wordt gevormd door vier schoolbesturen met ruim veertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs. Hoe passend onderwijs in de praktijk binnen ons samenwerkingsverband geboden wordt, is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van SWV 28.04. Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de deelnemende scholen bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR is het enige medezeggenschapsorgaan dat zeggenschap heeft in de vorm van instemmingsrecht over de inhoud van het dit Ondersteuningsplan.

De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de 38 scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn. Momenteel is er een vacature voor twee ouders van de deelnemende stichting Christelijke Scholengroep De Waard.  Alle ouders van een leerling op een school van CSG De Waard kunnen zich kandidaat stellen. Bij aanmelding van meer dan twee kandidaten zullen de afzonderlijke MR’en van CSG De Waard middels een stemming uit de kandidaten een afvaardiging kiezen.

U kunt zich kandidaat stellen door vóór 2 december 2021 een e-mailbericht te sturen aan het secretariaat van CSG De Waard (j.zilverschoon@csgdewaard.nl) met uw naam, de school van uw kind en een korte motivatie. 

De OPR komt jaarlijks tussen de 2 en 4 maal bij elkaar om te vergaderen of een voor de OPR relevante cursus te volgen. De bijeenkomsten vinden doorgaans ’s avonds plaats in het nieuwe kantoor van het SWV aan de Johannes Kolfstraat 1 in Westmaas.

Op de website www.passendonderwijs.nl staat meer informatie over de Wet Passend onderwijs, ondersteuningsplannen en ondersteuningsplanraden. Mocht u nog vragen hebben over het samenwerkingsverband, dan kunt u zich wenden tot de directeur van het samenwerkingsverband, mevrouw Neely Anne de Ronde (nderonde@swv2804.nl).

Heeft u vragen over de OPR, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Joyce Tarmond, j.tarmond@csgdewaard.nl.« Terug naar het vacature overzicht