Klachtenprocedure

Als ouders of personeelsleden een klacht hebben, behoren zij dat als eerste aan te kaarten binnen de eigen school. Indien gewenst kunnen ouders en personeelsleden zich wenden tot de vertrouwenspersoon van CSG De Waard, de  heer A. Berger voor advies en bijstand. Het adres van de heer Berger is: Van Ghentstraat 13, 3262 EM  Oud-Beijerland, tel. 0186-613013. 
Als de gesprekken op schoolniveau niet naar tevredenheid verlopen, kan de klager de klacht schriftelijk voorleggen aan het College van Bestuur, de heer E. Tuk, CSG De Waard, Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland, tel. 0186-621461.

Klachtenafhandeling op stichtingsniveau:
Alleen schriftelijke en ondertekende klachten worden in behandeling genomen. 
In de klacht behoort te worden opgenomen dat eerst op schoolniveau naar een oplossing is gezocht.
Klachten van ouders en personeelsleden worden door het College van Bestuur behandeld.
Van alle gesprekken worden schriftelijke verslagen gemaakt, die door de betreffende partijen worden ondertekend.
De klacht wordt behandeld vanuit het principe hoor en wederhoor, dwz. dat alle partijen worden gehoord. Hierna wordt op grond van het horen een conclusie geformuleerd. Indien aan de orde zal naast de conclusie ook een advies gegeven worden. De conclusie en het advies worden schriftelijk voorgelegd aan beide partijen en in gezamenlijkheid besproken.  Op grond van deze bespreking wordt een eventueel verder traject afgesproken.
Indien noodzakelijk zal op grond van de conclusies en het eventuele advies het College van Bestuur een besluit nemen met betrekking tot de ingediende klacht.  Mocht een der partijen zich niet kunnen vinden in de conclusies, het advies en/of het besluit, dan staat de weg open naar de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. 
De gegevens van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs zijn:
 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697
Fax: 070-3020836
Email: info@gcbo.nl
Web: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl